Plánovaná výzva

Univerzálne navrhovanie služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré slúžia širokej verejnosti

marec 2019
Neurčené
Operačný program Ľudské zdroje
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
2 000 000,00 €
Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená

Základné údaje

Univerzálne navrhovanie služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré slúžia širokej verejnosti
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
2 000 000,00 €
Zverejnenie
Otvorená
3.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ výzvy
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_IA_MPSVRSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-IA_MPSVRSR
30854687
Špitálska 6, 81455 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312040 - 4. Sociálne začlenenie
312040021 - 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
menej rozvinuté regióny
312040022 - 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie
rozvinutejšie regióny
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • Nadácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
 • menej rozvinuté regióny
 • rozvinutejšie regióny
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj