Plánovaná výzva

Podpora vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

február 2019
Neurčené
Operačný program Výskum a inovácie
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
100 000 000,00 €
Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená

Základné údaje

Podpora vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
100 000 000,00 €
Zverejnenie
Otvorená
2.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
RO_OPVaI - Riadiaci orgán OP Výskum a inovácie
00164381
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo hospodárstva SR
SORO_OPVaI_MHSR - Sprostredkovateľský orgán OP VaI - MH SR
00686832
Mlynské nivy 44/a, 82715 Bratislava - mestská časť Ružinov

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
313000 - Operačný program Výskum a inovácie
313010 - 1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií
313010051 - 1.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách
menej rozvinuté regióny
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Vybrané kritériá oprávnenosti

  • menej rozvinuté regióny
  • Banskobystrický kraj
  • Košický kraj
  • Nitriansky kraj
  • Prešovský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  • Žilinský kraj