Plánovaná výzva

vysporiadanie pozemkov

máj 2019
Neurčené
Operačný program Ľudské zdroje
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
5 000 000,00 €
Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená

Základné údaje

vysporiadanie pozemkov
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
5 000 000,00 €
Zverejnenie
Otvorená
5.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
RO_OPLZ - Riadiaci orgán OP Ľudské zdroje
00681156
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
SORO_OPLZ_MVSR - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR
00151866
Pribinova 2, 81272 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
312000 - Operačný program Ľudské zdroje
312050 - 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
312050021 - 5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
menej rozvinuté regióny
Horizontálne princípy (0 záznamov)
Názov

Vybrané kritériá oprávnenosti

  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
  • menej rozvinuté regióny
  • Banskobystrický kraj
  • Košický kraj
  • Nitriansky kraj
  • Prešovský kraj
  • Trenčiansky kraj
  • Trnavský kraj
  • Žilinský kraj

Doplňujúce informácie a dokumenty