Plánovaná výzva

výzva na predkladanie žiadostí o NFP - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20MW - schéma štátnej pomoci

marec 2019
Neurčené
Operačný program Kvalita životného prostredia
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
25 000 000,00 €
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená

Základné údaje

výzva na predkladanie žiadostí o NFP - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20MW - schéma štátnej pomoci
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
Áno
25 000 000,00 €
Zverejnenie
Otvorená
3.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhľasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ výzvy
Slovenská inovačná a energetická agentúra
SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
00002801
Bajkalská 27, 82799 Bratislava - mestská časť Ružinov

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
310040061 - 4.5.1 Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple
menej rozvinuté regióny
 • 34831004006 - B. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Európska spoločnosť (Slovensko)
 • Európske družstvo (Slovensko)
 • Európske zoskupenie územnej spolupráce (Slovensko)
 • Fondy (Slovensko)
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie (Slovensko)
 • Komanditná spoločnosť (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník (Slovensko)
 • Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri (Slovensko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona (Slovensko)
 • Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom registri (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Verejná obchodná spoločnosť (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
 • menej rozvinuté regióny
 • Banskobystrický kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj