Plánovaná výzva

výzva na predkladanie žiadostí o NFP - rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

máj 2019
Neurčené
Operačný program Kvalita životného prostredia
Banskobystrický kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
5 000 000,00 €
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená

Základné údaje

výzva na predkladanie žiadostí o NFP - rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
5 000 000,00 €
Zverejnenie
Otvorená
5.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ výzvy
Slovenská inovačná a energetická agentúra
SORO_OPKZP_SIEA - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA
00002801
Bajkalská 27, 82799 Bratislava - mestská časť Ružinov

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310040 - 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
310040051 - 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území
menej rozvinuté regióny
 • 34331004005 - C. Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • Fondy (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja) (Slovensko)
 • Verejnoprávna inštitúcia (Slovensko)
 • menej rozvinuté regióny
 • Banskobystrický kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj