Plánovaná výzva

výzva na predkladanie ŽoNFP-príprava na opät.použ.a zhodnoc.so zamer.na recyk.nie NO vrátane podpory systémov tried.zberu KO a podpory predchádz.vzniku BRKO-podpora zamer.na zhodnoc.BRKO budov.kompostární(vrátane tried.a mech.úpravy BRKO)-schéma št.pomoci

máj 2019
Neurčené
Operačný program Kvalita životného prostredia
Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj
8 000 000,00 €
Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Otvorená

Základné údaje

výzva na predkladanie ŽoNFP-príprava na opät.použ.a zhodnoc.so zamer.na recyk.nie NO vrátane podpory systémov tried.zberu KO a podpory predchádz.vzniku BRKO-podpora zamer.na zhodnoc.BRKO budov.kompostární(vrátane tried.a mech.úpravy BRKO)-schéma št.pomoci
Výzva (Dopytovo - orientovaná)
Dopytovo- orientovaný projekt
Áno
8 000 000,00 €
Zverejnenie
Otvorená
5.2019

Poskytovateľ pomoci / vyhlasovateľ výzvy

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Vyhlasovateľ výzvy
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
RO_OPKZP - Riadiaci orgán OP Kvalita životného prostredia
42181810
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 81235 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Začlenenie výzvy v rámci Operačného programu

Programová štruktúra
310000 - Operačný program Kvalita životného prostredia
310010 - 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
310010010 - 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov
bez kategórie regiónov
 • 21431001001 - B. Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
Horizontálne princípy (1 záznam)
Názov
Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov

Vybrané kritériá oprávnenosti

 • Akciová spoločnosť (Slovensko)
 • Družstvo (Slovensko)
 • Jednoduchá spoločnosť na akcie (Slovensko)
 • Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (Slovensko)
 • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko)
 • Príspevková organizácia (Slovensko)
 • Rozpočtová organizácia (Slovensko)
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným (Slovensko)
 • Záujmové združenie právnických osôb (Slovensko)
 • Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.) (Slovensko)
 • Banskobystrický kraj
 • Bratislavský kraj
 • Košický kraj
 • Nitriansky kraj
 • Prešovský kraj
 • Trenčiansky kraj
 • Trnavský kraj
 • Žilinský kraj