Otvorené dáta a otvorený informačný systém

Otvorené dáta (OpenData)

Eurofondy aktuálne predstavujú jeden z najdôležitejších finančných zdrojov, prostredníctvom ktorého sa v SR realizujú skoro všetky najväčšie investície.

Z tohto dôvodu informácie o využívaní eurofondov predstavujú veľmi zaujímavú a dôležitú dátovú oblasť. Sprístupneným predmetných informácií verejnosti:

  • sa zvyšuje transparentnosť a dôveryhodnosť celého procesu využívania eurofondov v SR
  • vytvára sa priestor pre ďalšie analytické spracovanie predmetných informácií/dát a ich kombináciu s inými dátami a vznik zaujímavých kvalitatívnych a kvantitatívnych štatistických pohľadov
  • poskytuje sa možnosť vzniku aplikácií tretích strán postavených na spracovávaní sprístupnených informácií/dát
  • a pod.

Z vyššie uvedených dôvodov ITMS2014+ poskytuje aplikačné programové rozhranie (API), ktorého úlohou je poskytovanie informácií/dát z ITMS2014+ verejnosti a to v štruktúrovanej, strojovo spracovateľnej podobe.

API je dostupné na URL adrese https://opendata.itms2014.sk/

Predmetné API verejnosti sprístupňuje informácie/dáta o:
  • subjektoch, ktoré sú zapojené do implementácie eurofondov
  • plánovaných, vyhlásených a ukončených výzvach, v rámci ktorých žiadatelia môžu predložiť svoju žiadosť o NFP
  • predložených žiadostiach o finančný príspevok z eurofondov
  • schválených projektoch a o pokroku realizácie jednotlivých projektov
  • identifikovaných nezrovnalostiach a pohľadávkach vedených voči jednotlivým subjektom
  • a ďalšie iné zaujímavé informácie

Medzi aktuálne aktívnych konzumentov informácií/dát z API patria napr. Národná banka Slovenska, Úrad vlády SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Implementáčná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Slovensko.Digital v spolupráci s Nádaciou zastavme korupciu, konzultačné agentúry a rôzne fyzické osoby.

Otvorený informačný systém

ITMS2014+ predstavuje otvorený informačný systém pre aplikácie tretích strán. To znamená, že ITMS2014+ poskytuje aplikačné programatické rozhrania (API), prostredníctvom ktorých je možné automatizovane pracovať s evidenciami priamo v ITMS2014+.

Táto možnosť sa týka takých záznamov/procesov, ku ktorým má prijímateľ už evidované dáta vo svojich interných systémoch/aplikáciách (napr. účtovníctvo) a zároveň tieto úkony/procesy realizuje opakovane počas realizácie projektu podporeného z eurofondov a využíva na to používateľské rozhranie ITMS2014+ (napr. nahrávanie účtovných dodkladov a vytváranie žiadostí o platbu prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+).

Sprístupneným týchto API sa vytvára priestor pre vznik nových aplikácií tretích strán, ktoré môžu napomôcť k zníženiu administratívnej náročnosti a k zefektívneniu časovej a procesnej náročnosti na strane prijímateľov implementujúcich eurofondy.