Neschválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vznik přeshraniční platformy pro rozvoj a zavádění digitálních řešení do průmyslu

NFP304010P879
20.12.2019
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
Technologické inovační centrum s.r.o.
305 847,83 €
INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
Žilinská univerzita v Žiline
Žilinský kraj, Zahraničie

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP304010P879
Vznik přeshraniční platformy pro rozvoj a zavádění digitálních řešení do průmyslu
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
18.4.2018
20.12.2019
Priradenie k programovej štruktúre
304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
304010 - 1. Využívanie inovačného potenciálu
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
bez kategórie regiónov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262, 76001 Zlín
26963574
CZ26963574
26963574
Áno
CZ26963574
Společnost s ručením omezeným
Partneri (1 záznam)
IČO Názov Štát
00397563
Žilinská univerzita v Žiline
Slovensko

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřený na podporu vzájemné spolupráce přípravy přeshraniční strategie na podporu inteligentního rozvoje a využívání inovací s ohledem na cíle stanovené v národních strategiích inteligentní specializace, regionálních inovačních strategiích a obdobných dokumentech. Bude iniciovat vzájemnou spolupráci na optimalizaci a spolupráci při využívání existující infrastruktury výzkumu a vývoje pro potřeby podnikatelského prostředí v přeshraničním regionu. Bude vytvářet a rozvíjet regionální one-stop-shopy (poradenské kapacity s možnou vazbou na vznikající síť digitálních inovačních HUBů), které budou pomáhat jednotlivým hráčům (převážně MSP) k vyšší konkurenceschopnosti se zaváděním a využíváním digitálních technologií. To celé v kontextu zejména Průmyslu 4.0.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
343 236,95 €
89,1069 %
305 847,83 €
37 389,12 €

Harmonogram realizácie projektu

24
január 2019
december 2020
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Žiadané merateľné ukazovatele (3 záznamy)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0106
Opatrenia na zvýšenie spolupráce medzi inštitúciami výskumu a vývoja a produktívnym sektorom
počet
4,0000
P0282
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
podniky
3,0000
P0616
Podporené partnerstvá zamerané na posilnenie regionálnych inovačných systémov
počet
1,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (2 záznamy)
Štát Región VÚC Okres Obec
Česko
Střední Morava
Zlínský kraj
Zlín
Zlín
Slovensko
Stredné Slovensko
Žilinský kraj
Žilina
Žilina
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
95,5000
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Nie
Nie
  • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 062 - Transfer technológií a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä v prospech MSP
Hospodárska činnosť
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 24 - Iné nešpecifikované služby
Typ územia
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
Forma financovania
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 07 - Neuplatňuje sa