Neschválená ŽoNFP

Detail žiadosti o nenávratný finančný príspevok Vytvorenie recyklovateľných výstavníckych komponentov

NFP304010P859
20.12.2019
Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
EXPO2020, s.r.o.
546 533,00 €
INTERREG V-A SK-CZ/2018/06 Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
Sun Drive s.r.o.
Zahraničie

Základné údaje

Údaje žiadosti o NFP
NFP304010P859
Vytvorenie recyklovateľných výstavníckych komponentov
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika č. INTERREG V-A SK-CZ/2018/06
16.4.2018
20.12.2019
Priradenie k programovej štruktúre
304000 - Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020
304010 - 1. Využívanie inovačného potenciálu
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
bez kategórie regiónov

Poskytovateľ pomoci

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Vyhlasovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
RO_IRRVA_SK_CZ - Riadiaci orgán Interreg V-A SK-CZ
00156621
Dobrovičova 12, 81266 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Žiadateľ a partneri

Žiadateľ
EXPO2020, s.r.o.
Kopčianska 10, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
46778331
Áno
SK2023587852
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Partneri (1 záznam)
IČO Názov Štát
26273896
Sun Drive s.r.o.
Česko

Stručný popis projektu

Cieľom projektu je vytvoriť  inovácie v oblasti výroby výstavníckych komponentov. Realizáciou projektu  sa vytvorí inovatívny systém recyklovateľných komponentov, pomocou ktorých sa budú dať vytvoriť moderné výstavnícke expozície pre MSP v cezhraničnom regióne podľa ich individuálnych potrieb. Systém recyklovateľných výstavníckych komponentov sa bude vyrábať z prírodných materiálov na báze dreva. Systém komponentov budú môcť využívať MSP nielen v cezhraničnom regióne, ktoré niekoľko krát do roka vystavujú svoje produkty na veľtrhoch, ale aj tie, ktoré doteraz nemali dostatok finančných prostriedkov na prezentáciu svojich výrobkov na výstavách a veľtrhoch. Táto inovácia významne prispeje aj k zníženiu produkcii odpadu po ukončení veľtrhov, čo má pozitívny dopad aj na životné prostredie.

Výška finančných prostriedkov projektu

Požadovaná výška NFP
642 980,00 €
85,0000 %
546 533,00 €
96 447,00 €

Harmonogram realizácie projektu

24
september 2018
august 2020
24

Merateľné ukazovatele výstupov projektu

Žiadané merateľné ukazovatele (1 záznam)
Kód Názov Merná jednotka Celková cieľová hodnota
P0282
Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami
podniky
5,0000

Miesta realizácie projektu

Miesto realizácie (1 záznam)
Štát Región VÚC Okres Obec
Česko
Jihovýchod
Jihomoravský kraj
Brno-venkov
Chudčice
Mapa miest realizácie v Slovenskej republike

Výsledky odborného hodnotenia

Celkové hodnotenie
Hodnotitelia (0 záznamov)
Titul Meno Priezvisko Titul za menom Operačný program
Spoločný hodnotiaci hárok

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie

Kategorizácia v zmysle nariadení Európskej komisie
Nie
Áno
  • Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.
Oblasť intervencie
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 062 - Transfer technológií a spolupráca medzi univerzitami a podnikmi, najmä v prospech MSP
Hospodárska činnosť
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 07 - Iné nešpecifikované výrobné odvetvia
Typ územia
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 01 - Veľké mestské oblasti (husté osídlenie > 50 000 obyvateľov
  • 02 - Malé mestské oblasti (stredne husté osídlenie > 5 000 obyvateľov)
Forma financovania
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 01 - Nenávratný grant
Územné mechanizmy realizácie
304010002 - 1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi.
  • 07 - Neuplatňuje sa