Mobilná aplikácia ITMS2014+

ITMS2014+ ako nástroj pre žiadosti, implementáciu a sledovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom a prijímateľom, zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF (Európske štrukturálne a investičné fondy).

Mobilná aplikácia ITMS2014+ je nadstavbou nad webovou aplikáciou ITMS2014+. Mobilná aplikácia nemá ambíciu nahradiť funcionality webovej aplikácie ITMS2014+. Jej účelom je priniesť používateľom rychlejší a kompaktnejší pristup k informáciam ohľadom výzviev, stavov predložených žiadostí o NFP, žiadosti o platbu a projektov, prípadne rozšírovať funkcionality systému ITMS2014+.

Aplikácia je rozdelená do dvoch častí. Pre príhlásených a neprihlásených používateľov.

Funkcie pre neprihláseného používateľa:
 • Aktuality a oznámenia z prostredia ITMS2014+
 • Prehľad plánovaných výziev spolu s možnosťou podrobného vyhľadávania
 • Prehľad vyhlásených a ukončencýh výziev spolu s možnosťou podrobného vyhľadávania
 • Možnosť pridania pripomienky do kalendára s dátumom predbežnoho vyhlásenia výzvy
 • Možnosť zdielať odkaz na konkrétnu výzvu
 • Možnosť prihlásenia sa k notifikáciám ohľadom zmien na konkrétej výzve
 • Prístup k odpovediam k často kladeným otázkam
Prihlásený používateľ ma naviac oproti neprihlásenému používateľovi tieto funkcie:
 • možnosť výberu subjektu v prípade registrácie pod viacerými subjektami
 • prehľad o stave predložených ŽoNFP
 • prístup k readonly detailu ŽoNFP a PDF dokumentu, ktorý bol predložený na RO/SO
 • prehľad o stave realizovaných projektov
 • prístup k readonly detailu projektu
 • možnosť uploadu fotografií a iných príloh k jednotlivým aktivitám projektu
 • prístup k interným správam používateľa
 • prístup ku internemu kalendáru, pripomienkam a úloham v ITMS2014+
 • prístup k readonly detailu prihlaseného subjektu

O prístup do registrovanej časti mobilnej aplikácie ITMS2014+ treba požiadať štandardnou cestou pomocou funkcionality žiadosti o aktiváciu konta portál dostupnej na webových stránkach ITMS2014+.

Pravidlá ochrany osobných údajov pre mobilnú aplikáciu ITMS2014+ v slovenskej verzii a v anglickej verzii.

Aplikáciu si môžete stiahnuť na nasledujúcich linkách: