Často kladené otázky

VČ-X/ Elektronické podania

Predkladanie formulárov elektronicky na príslušné orgány implementácie fondov EŠIF je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:
 
1. Prostredníctvom portálu https://www.slovensko.sk - využitím služby "Všeobecná agendahttps://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda
Elektronické podanie je vykonané prostredníctvom služby "Všeobecná agenda" dostupnej na portáli https://www.slovensko.sk a je realizované priamo z elektronickej schránky občana/podnikateľa. V tomto prípade je potrebné dbať na výber správneho poskytovateľa služby, ktorému má byť podanie doručené. Samotné podanie pozostáva z elektronickej správy v rámci ktorej je potrebné uviesť, čo je predmetom podania a prílohy podania. Prílohu podania tvorí formulár vygenerovaný na verejnej časti ITMS2014+ (napr. formulár Žiadosti o NFP). Správu aj jej prílohu elektronickým podpisom potvrdia osoby, ktoré sú oprávnené a povinné konať v mene subjektu, za ktorý je formulár predkladaný.
 
2. Prostredníctvom portálu https://www.slovensko.sk - využitím špecifickej služby "Podania v procese implementácie EŠIF pre programové obdobie 2014-2020 (podania podporované v rámci ITMS2014+)https://www.slovensko.sk/sk/detail-sluzby?externalCode=ks_330318
Elektronické podanie je vykonané prostredníctvom služby "Všeobecná agenda" dostupnej na portáli https://www.slovensko.sk a je realizované priamo z elektronickej schránky občana/podnikateľa. Aj v tomto prípade je potrebné dbať na výber správneho poskytovateľa služby, ktorému má byť podanie doručené. Samotné podanie pozostáva z elektronickej správy v rámci ktorej je potrebné uviesť identifikačné údaje o podaní podľa predlohy a prílohy podania. Prílohu podania tvorí formulár vygenerovaný na verejnej časti ITMS2014+ (napr. formulár Žiadosti o NFP). Správu aj jej prílohu elektronickým podpisom potvrdia osoby, ktoré sú oprávnené a povinné konať v mene subjektu, za ktorý je formulár predkladaný.
 
3. Priamo v prostredí ITMS2014+ bez nutnosti jeho opustenia
Systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre zrealizovanie elektronického
podania v rámci ITMS2014+: elektronickú správu aj prílohu, ktorú tvorí formulár generovaný samotným systémom ITMS2014+ (napr.: formulár Žiadosti o NFP). Správu aj jej prílohu elektronickým podpisom potvrdí osoba, ktorá je oprávnená a povinná konať v mene subjektu, za ktorý je formulár predkladaný. Podpis prebieha priamo v ITMS2014+. Takto pripravené podanie je odosielané priamo z ITMS2014+ do elektronickej schránky príslušného orgánu implementácie fondov EŠIF.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Podpisový komponent použitý v rámci verejnej časti ITMS2014+ aktuálne podporuje podpísanie
podania a jeho príloh viacerými osobami súčasne. 
V prípade, že podanie (aby bolo právne relevantné) majú povinnosť podpisovať viaceré osoby súčasne, je potrebné takéto elektronické podanie realizované v prostredí ITMS2014+ podpísať elektronicky všetkými relevantnými osobami. 
Elektronické podpísanie formulárov nie je obmedzené na počet osôb, ktorý ho môžu podpísať. 
Viacnásobné elektronické podpísanie sa realizuje v ITMS2014+ nasledovným postupom:
1. Vypracovaný formulár v ITMS2014+ podpíše elektronicky prvá osoba, t.j. v systéme je prostredníctvom ÚPVS prihlásená prvá osoba a vykoná elektronický podpis formulára a príslušnej správy.
2. Pre podpísanie formulára a príslušnej správy druhou osobou postačuje len vymeniť eID (elektronický občiansky preukaz) v čítačke za eID druhej osoby a opätovne vykonať elektronický podpis.
3. Pri formulári a príslušnej správe sa zobrazujú mená osôb. ktoré daný formulár alebo správu elektronicky podpísali.
4. Pre opätovné elektronické podpísanie ďalšími osobami je potrebné len opakovať výmenu eID v čítačke. Odhlasovanie a prihlasovanie sa do ITMS2014+ nie je ďalšími osobami žiadúce.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Vyhlasovateľ výzvy stanovuje poviné prílohy a spôsob ich predkladania. Pre elektronické predkladanie požadovanej dokumentácie/príloh slúži ITMS2014+, t.j. je potrebné ich nahrať na verejnej časti ITMS2014+ pod konkrétnu Žiadosť o NFP alebo Žiadosť o platbu, prípadne pod ďalšie evidencie, kde je elektronické predkladanie implementované. Zároveň vyhlasovateľ výzvy definuje ostatné náležitosti, ktoré vyžaduje pri predkladaní povinných príloh k formulárom.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Po elektronickom predložení formuláru, či už priamo z ITMS2014+ alebo prostredníctvom jednej zo služieb dostupnej na Ústrednom postáli verejnej správy (https://www.slovensko.sk), bude do
elektronickej schránky subjektu, v ktorého mene je formulár predkladaný doručené potvrdenie o doručení správy do elektronickej schránky adresáta. Toto potvrdenie o doručení obsahuje informáciu o konkrétnom dni a čase, kedy bola správa doručená do elektronickej schránky adresáta. Splnenie podmienky včasného predloženia dokumentu prostredníctvom elektronického podania sa však posudzuje podľa času odoslania do elektronickej schránky orgánu verejnej moci. 
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Elektronická komunikácia občanov a podnikateľov s orgánmi verejnej moci prebieha prostredníctvom elektronických schránok. Pre elektronickú komunikáciu vo všeobecnosti je nevyhnutné:
 
- mať eID (občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom);
- mať zriadenú elektronickú schránku a mať ju aktivovanú pre doručovanie;
- mať platný certifikát na tvorbu kvalifikovaného elektronického podpisu;
- mať inštalovaný potrebný softvér v počítači (balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis a ovládače, napr.: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie).
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
V rámci sprievodcu odoslaním formulára na verejnej časti ITMS2014+ je možnosť "predložiť elektronicky“ aktívna v prípade ak:

- používateľ sa do verejnej časti ITMS2014+ prihlásil prostredníctvom možnosti „Prihlásiť sa cez Slovensko.sk Ústredný portál verejnej správy“ (prihlásenie bolo vykonané prostredníctvom eID);
- orgán implementácie fondov EŠIF, ktorému je adresované elektronické podanie má v ITMS2014+  uvedenú elektronickú schránku určenú na prijímanie elektronických podaní.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie