Často kladené otázky

VČ-X/ Žiadosť o NFP

Žiadosť o NFP je možné predložiť iba na výzvu, v rámci ktorej nebol ukončený proces prijímania ŽoNFP.
 
Žiadosť o NFP sa vypracúva a predkladá prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Každý subjekt, ktorý chce žiadať o EÚ fondy v programovom období 2014 - 2020 musí mať vytvorené konto do verejnej časti ITMS2014+. O konto je možné žiadať prostredníctvom elektronického formuláru
 
V rámci verejnej časti ITMS2014+ pre prihláseného používateľa je k dispozícii elektronický formulár žiadosti o NFP. V rámci formuláru používateľ identifikuje výzvu, ku ktorej žiadosť o NFP patrí a následne predkladá.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie