Často kladené otázky

VČ-X/ Slovník pojmov

Európske štrukturálne a investičné fondy
 
Odborná skratka, ktorou sú v programovom období 2014 - 2020 označované finančné zdroje Európskej únie určené na štrukturálnu a kohéznu politiku.
 
Synonymá k EŠIF sú "eurofondy", "EÚ fondy", "štrukturálne fondy" a pod.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Poskytovateľ pomoci
Orgán, subjekt štátnej alebo verejnej správy, ktorý prijímateľovi na základe zmluvy o poskytnutí NFP poskytuje finančné prostriedky na realizáciu projektu a jeho aktivít.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Prijímateľ
Subjekt, ktorého ŽoNFP bola vybratá a schválená. Subjekt následne podpísal s poskytovateľom pomoci zmluvu o poskytnutí NFP, na základe ktorej môže realizovať projekt a aktivity projektu.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Riadiaci orgán
Orgán, subjekt štátnej správy, ktorý je zodpovedný za implementáciu konkrétneho operačného programu ako celku.
 
Napr. úlohu riadiaceho orgánu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia plní Ministerstvo životného prostredia SR.
 
V prípade, že RO vyhlasuje výzvu, tak zastáva aj rolu vyhlasovateľa výzvy.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Sprostredkovateľský orgán
Orgán, subjekt štátnej alebo verejnej správy, ktorý na základe zmluvy o delegovaní právomocí medzi RO a SO je zodpovedný alebo sa podieľa na implementácii určitej časti operačného programu.
 
V prípade, že SO vyhlasuje výzvu, tak zastáva aj rolu vyhlasovateľa výzvy.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Vyhľasovateľ výzvy
Orgán, subjekt štátnej alebo verejnej správy, ktorý vyhlasuje konkrétnu výzvu a je zodpovedný za príjem, registráciu a spracovanie žiadostí o NFP, ktoré predložili žiadatelia v rámci výzvy.
 
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok
Predstavuje základný metodický rámec, ktorým vyhlasovateľ výzvy definuje základné požiadavky na pridelenie finančných prostriedkov na podporu aktivít jednotlivých projektov.
 
Výzva žiadateľovi o finančný príspevok poskytuje informácie napr.:
  • v ktorom období je možné predložiť ŽoNFP,
  • kto je oprávnený žiadateľ,
  • aké sú oprávnené miesta realizácie projektu,
  • aké sú oprávnené výdavky projektu,
  • aké sú oprávnené aktivity v rámci projektov,
  • a pod.
Každý vyhľasovateľ výzvy zverejňuje výzvu a jej podpornú dokumentáciu na svojom webovom sídle. 
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Žiadosť o aktiváciu konta
ŽoAK predstavuje elektronický formulár, ktorým sa žiada o zriadenie prístupu do autentifikovanej zóny verejnej časti ITMS2014+.
 
Používateľovi s aktivovaným kontom je umožnené na verejnej časti ITMS2014+ vypracovať a odoslať ŽoNFP, ŽoP, monitorovaciu správu projektu a pod.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Žiadosť o nenávrátný finančný príspevok
Formulár, ktorý žiadateľ o finančný príspevok prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vypracúva na základe vyhlásenej platnej výzvy a následne predkladá vyhľasovateľovi výzvy na administratívnu kontrolu.
 
Hlavným cieľom je, vyhľasovateľovi výzvy, v štruktúrovnej podobe priblížiť, opísať projekt a aktivity, na ktoré žiadateľ chce získať finančné prostriedky.
 
ŽoNFP sa skladá z formulárovej časti a podpornej dokumentácie, ktorou sa deklaruje splnenie podmienok poskytnutia pomoci definovaných v rámci výzvy.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Žiadosť o platbu
Formulár, ktorý prijímateľ vypracúva prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Prostredníctvom tohto formuláru prijímateľ deklaruje a žiada poskytovateľa pomoci o preplatanie finančných prostriedkov, ktoré vynaložil na realizáciu projektu.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie