Často kladené otázky

VČ-X/ Výzvy

Zoznam plánovaných výziev predstavuje indikatívny ročný harmonogram vyhlasovania výziev za konkrétny operačný program. Takýto harmonogram má povinnosť vypracovať každý riadiaci orgán (RO) za svoj operačný program.
 
Zoznam plánovaných výziev žiadateľovi o finančný príspevok poskytuje bližšiu informáciu o jednotlivých plánovaných výzvach, ich zameraní, ich plánovanom termíne vyhlásenia, oprávnených aktivitách a pod.
 
Žiadateľ o finančný príspevok si na základe zoznamu plánovnaých výziev vie identifikovať pre neho zaujímavú plánovanú výzvu, t.j. ešte pred jej oficiálnym vyhlásením.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Oblasti záujmu predstavujú vyhľadávanie v rámci plánovaných a aj vyhlásených výziev na základe tzv. kľúčových slov.
 
Kľúčové slová predstavujú slová, slovné spojenia a pojmy, ktoré jednoduchým a popisným spôsobom žiadateľom o finančné prostriedky približujú zameranie výzvy. Napríklad slová ako "zatepľovanie", "kanalizácia", "budovanie kanalizácie", "rekonštrukcia strechy" a pod.
 
Vyhlasovatelia výziev majú možnosť v ITMS2014+ každú výzvu "oheslovať" kľúčovými slovami.
 
ITMS2014+ na základe zhody vyhľadávaného reťazca a kľúčových slov uvedených na výzvach používateľovi ponúkne relevantné operačné programy a relevantné plánované a vyhlásené výzvy. Týmto spôsobom žiadateľ o finančný príspevok vie jednoduchšie identifikovať vhodné operačné programy a výzvy, ktoré by sa mali zhodovať s jeho plánovanými aktivitami.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Áno, v rámci funkcionality Výzvy podľa oblastí záujmu pribudla možnosť zobrazenia prehľadu všetkých oblastí záujmu/kľúčových slov aktuálne evidovaných v ITMS2014+ v rámci jednotlivých výziev alebo operačných programov.
 
Vedľa poľa pre vyhľadávanie výziev podľa oblastí záujmu/kľučových slov sa nachádza tlačidlo Zobraz všetky. Po kliknutí na tlačidlo sa zobrazí abecedne zgrupený prehľad všetkých oblastí záujmu/kľúčových slov aktuálne evidovaných v ITMS2014+ v rámci jednotlivých výziev alebo operačných programov.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Áno, takýto vyfiltrovaný zoznam plánovaných alebo vyhlásených výziev je možné zdieľať s inými osobami.
 
V prípade, že ste ukončili filtrovanie, tak jednoducho postačuje skopírovať aktuálny URL link a ten napr. e-mailom alebo iným spôsobom zaslať inej osobe, adresátovi. Osoba, adresát následne URL link priamo otvorí alebo ho vloží do svojho webového prehliadača. Osobe, adresátovi sú následne zobrazené rovnaké výsledky filtrovania nad zoznamom plánovaných alebo vyhlásených výziev ako osobe, ktorá zdieľala URL link.
 
   
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
ITMS2014+ zobrazuje a podporuje procesy spojené s vyhlásením výziev a predkladaním žiadostí o NFP v rámci týchto operačných programov:
  • OP Kvalita životného prostredia,
  • OP Výskum a inovácie,
  • OP Ľudské zdroje,
  • OP Integrovaná infraštruktúra,
  • OP Efektívna verejná správa,
  • Integrovaný regionálny operačný program,
  • OP Technická pomoc,
  • OP Rybné hospodárstvo.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie