Často kladené otázky

VČ-X/ Registrácia do ITMS2014+

O prístup do verejnej časti ITMS2014+ je možné zažiadať vyplnením a odoslaním elektronického formuláru žiadosti o aktiváciu konta (ŽoAK). ŽoAK je potrebné vyplniť a odoslať v elektronickej podobe prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, vytlačiť a podpísať, overiť a následne fyzicky zaslať na korešpondenčnú adresu DataCentra. 

Pri vypĺňaní ŽoAK, je potrebné postupovať v zmysle nápovedy / pokynov k vypĺňaniu žiadosti o zriadenie používateľského konta, ktoré su dostupné priamo v elektronickom formulári ŽoAK (prvý a posledný krok sprievodcu ŽoAK). 
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Pre osobu štatutárneho zástupcu subjektu sa odporúča zaevidovať adresu, ktorú má uvedenú vo výpise z Obchodného registra SR alebo obdobnom dokumente.
 
Pre ostatné osoby v ŽoAK sa odporúča zaevidovať adresu, na ktorej je možné v prípade potreby dotknutú osobu kontaktovať, zastihnúť, a pod.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Subjekty bez IČO aj DIČ sa obrátia prostredníctvom hlásenia Service Managera (https://helpdesk.datacentrum.sk/index.do) so žiadosťou o vygenerovanie alternatívneho identifikátora, na základe ktorého si následne vytvoria ŽoAK. Do požiadavky uvediete Vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu, tel. číslo a popisne preukážu s odvolaním sa na svoju právnu formu, že:
 
- údajom IČO ani DIČ nedisponujú,
- svoju žiadosť o aktiváciu konta predkladajú ako subjekt (fyzická osoba), ktorá ma záujem o aktiváciu svojho používateľského konta pre účely komunikácie s poskytovateľom prostredníctvom verejnej časti  ITMS2014+ (napr. špecifikáciou výzvy určenou aj pre fyzické osoby, resp. príslušnú právnu formu).
 
Vzhľadom na skutočnosť, že poskytované údaje môžu byť považované za osobné údaje, informujeme, že tieto spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Požiadavka na vygenerovanie alternatívneho identifikátora bude štandardne vybavená do piatich pracovných dní.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
Identifikátor osoby ITMS je jedinečný interný kód, ktorý je generovaný automaticky systémom v momente zaevidovania osoby do ITMS2014+.
 
Kód sa používa na identifikáciu a dohľadanie osoby v ITMS2014+. Kód je zasielaný ako súčasť emailu, ktorý systém automaticky zasiela vždy pri zaevidovaní osoby do ITMS2014+. Odporúča sa email s identifikátorom osoby ITMS2014+ si uschovať a mať k dispozícii.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie
V rámci jednej žiadosti o aktiváciu konta (ŽoAK) môže žiadateľ požiadať o viac ako jeden používateľsky prístup do verejnej časti ITMS2014+.
 
Žiadateľovi je umožnené v rámci jednej ŽoAK kombinovať nové osoby subjektu, ale aj existujúce osoby subjektu, pre ktoré chce vytvoriť prístup do verejnej časti ITMS2014+.
Áno | Nie
Odoslať hodnotenie