Usmernenie CKO č. 6, verzia 1 – elektronická komunikácia v systéme ITMS2014+

Vysoká priorita
28. marca 2019
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28. 03. 2019 nadobudlo účinnosť Usmernenie CKO č. 6, verzia 1 – elektronická komunikácia v systéme  ITMS2014+, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/