ITMS2014+ umožňuje elektronické predkladanie formulárov - Žiadosť o NFP a Žiadosť o platbu

Vysoká priorita
15. januára 2018
V ITMS2014+ bola spustená funkcionalita umožňujúca elektronicky podpisovať formuláre generované ITMS2014+ a elektronicky ich predkladať na príslušné subjekty implementácie fondov bez nutnosti opustenia systému ITMS2014+. Táto funkcionalita je aktuálne dostupná pre prípad predkladania Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a pre prípad predkladania Žiadosti o platbu. Táto funkcionalita bude priebežne rozširovaná aj na ďalšie formuláre generované priamo v rámci verejnej časti ITMS2014+, ktoré žiadateľ/prijímateľ predkladá na príslušné subjekty implementácie fondov.
 
Aby používateľ mohol túto funkcionalitu využiť, musia byť splnené nasledovné predpoklady:
- používateľ musí mať eID (občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom);
- používateľ disponuje elektronickou schránkou;
- používateľ disponuje platným certifikátom na tvorbu kvalifikovaného
elektronického podpisu;
- používateľ má inštalovaný softvér v počítači (balík aplikácií pre kvalifikovaný elektronický podpis a ovládače, napr.: https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie).
 
Elektronické predloženie samotného formuláru je veľmi jednoduché:
- používateľ vypracuje príslušný formulár (napr. ŽoNFP) na verejnej časti ITMS2014+;
- pre odoslanie formulára elektronicky musí byť používateľ na verejnej časti ITMS2014+ prihlásený prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (prostredníctvom svojho eID);
- používateľ si vyberie možnosť predloženia elektronicky;
- systém ITMS2014+ automaticky vygeneruje všetko potrebné pre zrealizovanie elektronického podania v rámci ITMS2014+: elektronickú správu aj samotný predkladaný formulár;
- používateľ potvrdí svojim kvalifikovaným elektronickým podpisom elektronickú správu a jej prílohu, ktorú tvorí príslušný formulár vygenerovaný systémom ITMS2014+ (napr. spomínaná ŽoNFP);
- používateľ takto podpísané podanie odošle.
 
Čo sa stane ďalej?
Elektronické podanie vrátane prílohy bude doručené do elektronickej schránky príslušného orgánu implementácie fondov (vyhlasovateľa výzvy, ktorý je zároveň aj implementujúcim orgánom zazmluvneného projektu). Toto isté podanie sa uloží do elektronickej schránky (odoslané správy) subjektu, v mene ktorého bolo toto podanie v ITMS2014+ vykonané. Rovnako mu bude doručená aj elektronická doručenka.
 
Odpovede na špecifické otázky v rámci tejto oblasti sú k dispozícii tu: https://www.itms2014.sk/faqs?11&tema=38fa22e1-798f-43d7-92bb-62ef747eda14