Ako funguje systém postavený na free open source?

19. septembra 2017

Systém ITMS2014+ je postavený na free open source produktoch a technológiách. Kompletný zoznam je dostupný priamo na verejnej časti ITMS2014+, konkrétne na url adrese https://www.itms2014.sk/we-love-oss.

Ešte stále a často diskutovanou otázkou je budúcnosť využívania free open source produktov a technológií v rámci budovania informačných systémov/aplikácií a v štátnej správe. Osobne sme sa stretli s názormi, že tieto produkty nie sú schopné konkurovať komerčným produktom či už svojou životnosťou, výkonom, funkcionalitami a pod.

ITMS2014+ ako dôležitý informačný systém je predmetom monitorovania prevádzky. Realizujeme viacero druhov monitoringu. Štatistiky nám dlhodobo potvrdzujú, že rozhodnutia o využití free open source produktov a technológií boli správne. Nižšie uvádzame štatistiky z nástrojov Google analytics a New Relic za posledné 3 mesiace, konkrétne 13.9.2017 mínus 3 mesiace.

Google analytics poskytuje informácie aká je návštevnosť, koľko stránok bolo celkovo prehliadaných zo strany používateľov a pod. za sledované obdobie.

New relic predstavuje viac technický pohľad na systém a poskytuje informácie o záťaži, odozvách systému na používateľské dopyty a pod. za sledované obdobie

Štatistiky poskytujú pohľad samostatne na verejnú časť ITMS2014+, s ktorou pracuje verejnosť a na neverejnú časť ITMS2014+, s ktorou pracujú najmä zamestnanci štátu a verejnej správy.

Štatistiky verejná časť ITMS2014+

Štatistiky neverejná časť ITMS2014+