Spustenie novej funkcionality predkladania dokumentov – VŠEOBECNÉ PODANIE

Stredná priorita
9. júna 2018
Vážení užívatelia,
dovoľujeme si Vás informovať o nedávnom nasadení novej funkcionality ITMS2014+ s názvom „Všeobecné podanie“.
Funkcionalita umožňuje prihláseným užívateľom verejnej časti ITMS2014+ evidenciu a predloženie akéhokoľvek dokumentu priamo prostredníctvom aplikácie ITMS2014+ rovnakým spôsobom ako aplikácia umožňuje pri predkladaní iných formulárov napr. žiadosti o nenávratný finančný príspevok, monitorovacej správy, a pod.
Užívateľ verejnej časti zadá prostredníctvom samostatnej sekcie v hlavnom menu (Správa subjektu a osôb / Všeobecné podanie) v priebehu jednotlivých krokov sprievodcu
  • adresáta (príslušný riadiaci alebo sprostredkovateľský orgán),
  • popis podania
  • priradenie k príslušnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo projektu (závisí od žiadostí a projektov predkladajúceho subjektu a adresáta – implementujúceho orgánu)
Následne nahrá príslušný dokument a určí spôsob jeho oficiálne predloženia (fyzicky podpísaný a odoslaný v papierovej podobe alebo elektronicky podpísaný a odoslaný cez ITMS2014+). V prípade, ak užívateľ zadá voľbu „Odoslať“ avšak nedokončí sprievodcu odoslania, bude dokument elektronicky zaslaný a uchovaný na neverejnej časti ITMS2014+ ako nepodpísaná elektronická kópia – evidencia všeobecného podania je stave „Odoslané – Nedokončené odoslanie“), sprievodcu odoslania je možné kedykoľvek dokončiť.