Usmernenie CKO č. 2, verzia 4 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+

Vysoká priorita
25. mája 2018
Vážení používatelia, dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28. 05. 2018 nadobúda účinnosť nová verzia Usmernenie CKO č. 2, verzia 4 - Záväzné podmienky používania verejnej časti ITMS2014+, ktorá je zverejnená na webovom sídle http://www.partnerskadohoda.gov.sk/302-sk/usmernenia-a-manualy/.