Informácie o eurofondoch, grantoch a projektoch

ITMS2014+ ako nástroj pre žiadosti, implementáciu a monitorovanie fondov EÚ, slúži žiadateľom zapojeným do prípravy, administrácie, výberu, kontroly, analýzy, monitorovania a hodnotenia poskytovaných finančných prostriedkov z EŠIF.

Úspešné projekty

Diaľnica D1 Fričovce – Svinia
Operačný program Doprava
PO • 83 868 373,00 €
Obnova vozového parku električiek v Bratislave
Operačný program Doprava
BA, mesto Bratislava • 109 582 500,00 €
Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo námestie
Operačný program Doprava
BA, mesto Bratislava • 67 816 653,85 €
17 277
registrovaných
používateľov
6 032
podporených
projektov
8 903
Mil. € zazmluvnené
prostriedky EU zdroj
3 515
Mil. € čerpané
prostriedky EU zdroj

Mobilná aplikácia ITMS2014+

Mobilná aplikácia ITMS2014+ je nadstavbou nad webovou aplikáciou ITMS2014+. Jej účelom je poskytnúť používateľom rýchlejší a kompaktnejší prístup k informáciám ohľadom plánovaných a vyhlásených, dopytovo orientovaných výziev.
Prihlásený používateľ získava naviac prístup k svojím žiadostiach, realizovaným projektom, žiadostiam o platbu, kalendáru a úloham.

Otvorené dáta a otvorený informačný systém

Poskytovanie otvorených dát v strojovo spracovateľnej forme týkajúcich sa využívania eurofondov v SR, informačný systém otvorený pre aplikácie tretích strán a využívanie otvoreného softvéru v maximálnom rozsahu sú ciele a piliere systému ITMS2014+.
Často kladené otázky
Pár krokov a rád k získaniu podpory z EÚ fondov
1. Premyslite si projekt/projektový zámer Na začiatok je potrebné si dobre premyslieť aké aktivity, resp. projekt by ste chcel realizovať a financovať z EÚ fondov. Toto vám následne pomôže lepšie sa orientovať a hľadať v rámci operačných programov, výziev a pod. 2. Nájdite vhodnú výzvu pre váš projekt Na základe plánovaných aktivít projektu si vyhľadajte relevantný operačný program, jeho časti alebo konkrétnu výzvu. Operačný program a výzva obsahujú informácie o aktivitách projektov, ktoré sú oprávnené a budú podporené finančnými prostriedkami. Pomôckou vám môže byť napríklad aj funkcionalita vyhľadávania výziev a operačných programov podľa oblastí záujmu/kľúčových slov. 3. Poriadne si preštudujte podmienky poskytnutia pomoci/podpory výzvy V prípade, že ste našli relevantnú výzvu, tak si dôkladne preštudujte podmienky poskytnutia pomoci/podpory. Tieto podmienky bližšie definujú, čo všetko musí žiadateľ o finančné prostriedky spĺnať, ktoré subjekty sú oprávnené žiadať o finančné prostriedky v rámci výzvy, aké dokumenty je žiadateľ povinný predložiť spolu so žiadosťou o NFP a pod. 4. Požiadajte o vytvorenie prístupu do verejnej časti ITMS2014+ Vypracovanie a predloženie žiadosti o NFP sa realizuje prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Na predloženie žiadosti o NFP musí mať žiadateľ vytvorený prístup do autentifikovanej zóny verejnej časti ITMS2014+. O vytvorenie prístupu do verejnej časti ITMS2014+ sa žiada prostredníctvom elektronického formuláru. Pamätajte, že žiadosť o prístup je schvaľovaná DataCentrom ako subjektom prevádzkujúcim ITMS2014+ a žiadosť o prístup musí byť do DataCentra zaslaná aj v papierovej verzii, čiže doba schválenia môže byť aj viac pracovných dní. 5. Prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ vypracujte a predložte žiadosť o NFP v elektronickej podobe V rámci autentifikovanej zóny verejnej časti ITMS2014+ je pre žiadateľa prístupný elektronický formulár žiadosti o NFP. Žiadateľ vyplní elektronický formulár žiadosti o NFP, priloží relevantné podporné dokumenty a následne formulár aj s prílohami prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+ predloží Vyhľasovateľovi výzvy na ďalšie spracovanie. Odoslanú žiadosť o NFP vytlačí a podpísanú papierovú podobu zašle na adresu Vyhľasovateľa výzvy, resp adresu definovanú vo výzve. 6. Pri vypracovaní žiadosti o NFP postupujte v zmysle Príručky pre žiadateľa a ďalších dokumentov a usmernení Vyhľasovateľa výzvy Pri vypracovaní žiadosti o NFP postupujte v zmysle pokynov Vyhľasovateľa výzvy. Vyhľasovateľ výzvy zverejňuje dokumentáciu, ktorá žiadateľom detailnejšie približuje výzvu, práva, povinnosti žiadateľov a podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť žiadosť o NFP predložená a aby bola následne predmetom kontroly zo strany Vyhľasovateľa výzvy. 7. V prípade otázok k Príručke pre žiadateľa, k dokumentácií o výzve a pod. kontaktujte Vyhlasovateľa výzvy V prípade, že máte otázky k výzve, k dokumentácii a pod. využite kontaktné údaje Vyhľasovateľa výzvy uvedené priamo vo výzve. 8. Do uzavretia výzvy priebežne sledujte webové stránky Vyhlasovateľa výzvy, aby ste boli stále informovaní Počas doby ako je výzva otvorená môže dôjsť k rôznym zmenám, dovysvetleniam, k vydaniu metodických usmernení a pod. platných pre výzvu. Z tohto dôvodu priebežne sledujte výzvu, web stránku Vyhľasovateľa výzvy, aby ste mali k dispozícii aktuálne informácie.
Za akých podmienok viem vypracovať a predložiť ŽoNFP?
Žiadosť o NFP je možné predložiť iba na výzvu, v rámci ktorej nebol ukončený proces prijímania ŽoNFP. Žiadosť o NFP sa vypracúva a predkladá prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+. Každý subjekt, ktorý chce žiadať o EÚ fondy v programovom období 2014 - 2020 musí mať vytvorené konto do verejnej časti ITMS2014+. O konto je možné žiadať prostredníctvom elektronického formuláru. V rámci verejnej časti ITMS2014+ pre prihláseného používateľa je k dispozícii elektronický formulár žiadosti o NFP. V rámci formuláru používateľ identifikuje výzvu, ku ktorej žiadosť o NFP patrí a následne predkladá.
Je možné sa do verejnej časti ITMS2014+ prihlásiť kontom, ktoré aktuálne používam v ITMS II?
Používateľské konto do ITMS II nie je možné použiť pre prístup do ITMS2014+. Pre prístup do verejnej časti ITMS2014+ je potrebné si zriadiť nové používateľské konto. Formulár žiadosti o aktiváciu konta (ŽoAK) do verejnej časti ITMS2014+ je dostupný na nasledujúcom linku.
Koľko používateľov je možné vytvoriť v rámci jednej ŽoAK?
V rámci jednej žiadosti o aktiváciu konta (ŽoAK) môže žiadateľ požiadať o viac ako jeden používateľsky prístup do verejnej časti ITMS2014+. Žiadateľovi je umožnené v rámci jednej ŽoAK kombinovať nové osoby subjektu, ale aj existujúce osoby subjektu, pre ktoré chce vytvoriť prístup do verejnej časti ITMS2014+.
Ako zriadiť prístup do verejnej časti ITMS2014+?
O prístup do verejnej časti ITMS2014+ je možné zažiadať vyplnením a odoslaním elektronického formuláru žiadosti o aktiváciu konta (ŽoAK). ŽoAK je potrebné vyplniť a odoslať v elektronickej podobe prostredníctvom verejnej časti ITMS2014+, vytlačiť a podpísať, overiť a následne fyzicky zaslať na korešpondenčnú adresu DataCentra. Pri vypĺňaní ŽoAK, je potrebné postupovať v zmysle nápovedy / pokynov k vypĺňaniu žiadosti o zriadenie používateľského konta, ktoré su dostupné priamo v elektronickom formulári ŽoAK (prvý a posledný krok sprievodcu ŽoAK).
Často kladené otázky
Technická podpora

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom systému ITMS2014+ je Datacentrum, so sídlom v Bratislave.

DataCentrum, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava, Slovenská republika

Zistiť viac

Datacentrum

Samostatná rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave, ktorej zriaďovateľom je Ministerstvo financií SR.

DataCentrum plní funkciu informačného centra pre rezort Ministerstva financií SR (ďalej len "MF SR").

Helpdesk DataCentra

Vytvoriť hlásenie je možné zaslaním emailu na itms@datacentrum.sk alebo je možné využiť služby Centra podpory používateľov.

Podpora je vykonávaná
Pracovné dni: 8:00 - 17:00 hod.